BHXH Việt Nam vừa có Công văn 3068/BHXH-CSXH hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định 28/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, người sử dụng lao động phối hợp với các ngân hàng hỗ trợ NLĐ mở tài khoản cá nhân cho các trường hợp NLĐ chưa có số tài khoản cá nhân để nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ.Mức hỗ trợ từ Quỹ BHTN cho người lao động như sau:

- Thời gian đóng Bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) dưới 12 tháng: hỗ trợ 1.800.000 đồng/người.

- Thời gian đóng BHTN từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: hỗ trợ 2.100.000 đồng/người.

- Thời gian đóng BHTN từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: hỗ trợ 2.400.000 đồng/người.

- Thời gian đóng BHTN từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: hỗ trợ 2.650.000 đồng/người.

- Thời gian đóng BHTN từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: hỗ trợ 2.900.000 đồng/người.

- Thời gian đóng BHTN từ đủ 132 tháng trở lên: hỗ trợ 3.300.000 đồng/người.

GIẢI ĐÁP LIÊN QUAN ĐẾN QUY TRÌNH, THỦ TỤC NHẬN TIỀN HỖ TRỢ

Câu hỏi: NLĐ đang làm việc tại doanh nghiệp sẽ nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP bằng cách nào?

- Cơ quan bảo hiểm xã hội lập danh sách người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp theo Mẫu số 01, gửi người sử dụng lao động. Chậm nhất đến hết ngày 20 tháng 10 năm 2021, cơ quan bảo hiểm xã hội hoàn thành việc gửi danh sách đến tất cả người sử dụng lao động và công khai thông tin danh sách người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ trên trang thông tin điện tử của cơ quan bảo hiểm xã hội

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách do cơ quan bảo hiểm xã hội gửi đến, người sử dụng lao động công khai danh sách người lao động thuộc đối tượng được hỗ trợ để người lao động biết, đối chiếu, bổ sung thông tin (nếu có); lập và gửi danh sách người lao động có thông tin đúng, đủ và người lao động tự nguyện không nhận hỗ trợ theo Mẫu số 02 đến cơ quan bảo hiểm xã hội.

Người sử dụng lao động lập danh sách thông tin của người lao động cần điều chỉnh theo Mẫu số 03 (nếu có), gửi đến cơ quan bảo hiểm xã hội, kèm theo hồ sơ chứng minh thông tin điều chỉnh theo quy định pháp luật, chậm nhất đến hết ngày 10 tháng 11 năm 2021.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được danh sách người lao động đúng, đủ thông tin và trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được danh sách người lao động điều chỉnh thông tin do người sử dụng lao động gửi đến, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động. Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của người lao động.

Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Câu hỏi: NLĐ đã chấm dứt HĐLĐ (không còn làm việc ở doanh nghiệp hoặc đang ở quê) sẽ nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116 bằng cách nào?

- Người lao động đề nghị cơ quan bảo hiểm xã hội cấp tỉnh hoặc cấp huyện nơi người lao động có nhu cầu nhận hỗ trợ theo Mẫu số 04, Thời hạn tiếp nhận đề nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20 tháng 12 năm 2021.

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị hỗ trợ của người lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả tiền hỗ trợ cho người lao động, thời gian hoàn thành chậm nhất vào ngày 31 tháng 12 năm 2021. Khuyến khích chi trả thông qua tài khoản ngân hàng của người lao động.

Trường hợp không chi trả hỗ trợ, cơ quan bảo hiểm xã hội thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Câu hỏi: Hiện tại, nhiều NLĐ đang làm việc theo phương thức “3 tại chỗ” vậy NLĐ có được nhận hỗ trợ không?

Theo hướng dẫn tại Nghị quyết 116 thì

Người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30 tháng 9 năm 2021 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

NLĐ đang thực hiện “3 tại chỗ” đồng nghĩa với việc NLĐ vẫn đang hưởng lương và được đóng các loại BHXH trong đó có BHTN. Do đó, những NLĐ đang thực hiện “3 tại chỗ” tính đến ngày 30/9/2021 đủ điều kiện để nhận được hỗ trợ.

 

Câu hỏi: NLĐ đang nghỉ thai sản có được nhận hỗ trợ không?

Hiện hành, theo hướng dẫn tại khoản 6 Điều 42 Quyết định 595/QĐ-BHXH:

“6. Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì đơn vị và người lao động không phải đóng BHXH, BHTN, BHTNLĐ, BNN, thời gian này được tính là thời gian đóng BHXH, không được tính là thời gian đóng BHTN và được cơ quan BHXH đóng BHYT cho người lao động…”

Theo thông báo mới đây của BHXH, thì trường hợp người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30/9/2021 bao gồm cả NLĐ nghỉ không lương, tạm hoãn, ngừng việc, thai sản, nghỉ ốm.

Như vậy, trường hợp NLĐ đang nghỉ thai sản vẫn có thể nhận hỗ trợ từ quỹ BHTN.

 

Câu hỏi: Đã lãnh trợ cấp thất nghiệp, có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116?

Xét trường hợp NLĐ đã nghỉ việc (chấm dứt hợp đồng lao động), tức hiện không đóng BHTN, để nhận hỗ trợ từ quỹ BHTN thì NLĐ (không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng) phải đáp ứng 02 điều kiện:

(1) Không đóng BHTN do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 01/01/2020 - 30/9/2021.

(2) Có thời gian đóng BHTN được bảo lưu theo quy định.

Có thể hiểu, ở điều kiện thứ (2) thì NLĐ chỉ cần có thời gian đóng BHTN được bao lưu thì sẽ được nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 116 dù đã nhận hoặc chưa nhận tiền trợ cấp thất nghiệp.

Ví dụ đã nhận trợ cấp thất nghiệp nhưng vẫn dư ra tháng lẻ chưa nhận trợ cấp, số tháng lẻ này đang được bảo lưu thì NLĐ sẽ đủ điều kiện (2)

Xem chi tiết: Đã lãnh trợ cấp thất nghiệp, có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116?

 

Câu hỏi: NLĐ đã nhận trợ cấp thất nghiệp, có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116?

Nếu NLĐ đã hưởng trợ cấp thất nghiệp nhưng vẫn còn thời gian chưa hưởng do được bảo lưu theo quy định tại tại điểm c khoản 2 Điều 9 Nghị định 28/2015/NĐ-CP thì đươc nhận hỗ trợ:

c) Bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp khi người lao động có những tháng lẻ chưa giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp được thực hiện theo quy định tại Khoản 7 Điều 18 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP.

NLĐ có thể tra số tháng chưa nhận trợ cấp trên app VssID theo hướng dẫn TẠI ĐÂY.

Câu hỏi: Nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 có bị mất thời gian đã đóng BHTN?

Về nguyên tắc, thời gian đóng BHTN chỉ mất đi khi NLĐ nhận tiền trợ cấp thất nghiệp theo quy định tại Luật Việc làm 2013. Thêm vào đó, chính sách hỗ trợ ở Nghị quyết 116/NQ-CP là chính sách hỗ trợ độc lập với chính sách hưởng BHTN được quy định ở Luật Việc làm 2013. Do đó, việc NLĐ nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 không ảnh hưởng, mất đi thời gian đã tham gia BHTN nhưng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp.

 

Câu hỏi: NLĐ nước ngoài làm việc tại doanh nghiệp Việt Nam có được nhận hỗ trợ không?

Theo quy định hiện hành, NLĐ nước ngoài không thuộc trường hợp tham gia BHTN nên không được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116

 

Câu hỏi: NLĐ chấm dứt HĐLĐ đã nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP thì có được nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 không?

Chính sách hỗ trợ tại 2 Nghị quyết này hoàn toàn độc lập với nhau và Nghị quyết 116 cũng không quy định về việc NLĐ đã nhận tiền hỗ trợ theo Nghị quyết 68 thì sẽ không nhận được tiền hỗ trợ từ Qũy BHTN theo Nghị quyết 116. Do đó, nếu NLĐ chấm dứt HĐLĐ đáp ứng đầy đủ các điều kiện về việc nhận hỗ trợ Covid-19 ở cả 2 Nghị quyết thì sẽ nhận được hỗ trợ ở cả 2.


Cách đăng ký online nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 với NLĐ đã chấm dứt hợp đồng

NLĐ đã chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc có thể đăng ký online để nhận hỗ trợ theo Nghị quyết 116 tại Cổng dịch vụ công của BHXH Việt Nam, cụ thể như sau:

Đối tượng thực hiện thủ tục

NLĐ có thời gian đóng BHTN đang được bảo lưu do đã chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc từ 01/01/2020 đến 30/9/2021 đã có tài khoản VssID.

Lưu ý, những người đang đóng BHTN sẽ không thực hiện được thủ tục này và sẽ nhận được cảnh báo không phải là đối tượng thực hiện thủ tục online.

Cách thức đăng ký online

- Bước 1: Truy cập vào trang web

http://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn

- Bước 2: Đăng nhập bằng mã số BHXH và mật khẩu (VssID)

- Bước 3: Chọn “KÊ KHAI HỒ SƠ”

- Bước 4: Chọn thủ tục ”HỖ TRỢ NGƯỜI THAM GIA BHTN BỊ ẢNH HƯỞNG BỞI DỊCH COVID-19”

- Bước 5:

+ Kê khai đầy đủ thông tin

+ Kiểm tra số tháng đóng BHTN trên VSSID để điền thông tin số tháng đóng

+ Chọn phương thức nhận hỗ trợ bằng “TIỀN MẶT” hoặc qua “TÀI KHOẢN” (Nhập số tài khoản ngân hàng, chọn chi nhánh Ngân hàng)

+ Nhập mã xác thực

+ Bấm ”XÁC NHẬN”

- Bước 6:

+ Nhập mã xác thực nhận được qua tin nhắn

+ Bấm “XÁC NHẬN”

Như vậy là bạn đã nộp hồ sơ thành công, khi đó bạn sẽ nhận được tin nhắn thông báo theo định dạng như bên dưới:

Bạn có thể theo dõi kết quả giải quyết hồ sơ tại mục “TRA CỨU HỒ SƠ” tại: dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn


NGOÀI RA, NLĐ có thể thực hiện với các bước tương tự tại ứng dụng VssID trên điện thoại di động bằng cách vào mục Dịch vụ công > Chọn thủ tục [653] HỖ TRỢ COVID-19 THEO NGHỊ QUYẾT 116/NQ-CP

Xem thêm hướng dẫn tại Công văn 3068/BHXH-CSXH ngày 01/10/2021.

Theo hướng dẫn, yêu cầu người lao động cung cấp thông tin về thẻ ngân hàng để nhận hỗ trợ từ chính phủ. VTEDCO Jobs hỗ trợ làm thẻ ngân hàng cho ứng viên chưa có tài khoản.

Các bạn có nhu cầu hãy liên hệ ngay với chúng tôi để được hỗ trợ nhé.

---------------------------

Hotline: 1900 5858 33

Website: http://vtedco.vn

Facebook: https://www.facebook.com/tuyendungvtedco

Zalo OA: zalo.me/417373526018930158

OA QRCode

Tải app VTEDCO Jobs trên điện thoại để tạo CV miễn phí, cập nhật vị trí mới và ứng tuyển nhanh chóng:

— Tin tức —
VTEDCO
– Website tuyển dụng trực tuyến

Bài đọc liên quan

Cập nhật top ngành có thu nhập bình quân cao nhất: Bán bảo hiểm, bán đất vẫn giàu nhưng... bớt giàu hơn trước

Cập nhật top ngành có thu nhập bình quân cao nhất: Bán bảo hiểm, bán đất vẫn giàu nhưng... bớt giàu hơn trước

Tư vấn việc làm và định hướng nghề nghiệp - ngày hội việc làm Quận Kiến An 17/10/2021

Tư vấn việc làm và định hướng nghề nghiệp - ngày hội việc làm Quận Kiến An 17/10/2021

Lương “đánh thuê” cao ngất, chủ tàu nội mỏi mắt tìm thuyền viên

Lương “đánh thuê” cao ngất, chủ tàu nội mỏi mắt tìm thuyền viên

1900.5858.33